OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Samohýl group a. s. A REKLAMAČNÍ ŘÁD

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Samohýl group a. s., se sídlem Smetanova 1058, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČ: 25928996, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle B., vložka 1980 u Krajského soudu v Hradci Králové a kupujícího (zákazník, spotřebitel).Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
Prodávající je obchodní společnost Samohýl group a. s., se sídlem Smetanova 1058, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČ: 25928996, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle B., vložka 1980 u Krajského soudu v Hradci Králové. Samohýl group a. s. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím –spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží nebo se jedná o opakovanou objednávku kupujícího v rámci tzv. „vyzkoušení zboží“ za zvýhodněnou cenu, které lze učinit jedním kupujícím pouze jednou. V případě, že Kupující zaplatil již kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Rozpor s kupní smlouvou - reklamace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Při podezření na existující rozpor s kupní smlouvou je nutné zboží u prodávajícího reklamovat.
Zákonná lhůta pro vyřízení reklamace je nejdéle 30 dnů od dodání reklamovaného zboží prodávajícímu. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pokud nevlastníte bankovní účet, zašleme Vám peníze poštovní složenkou. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodejci spolu se zbožím nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Zboží zaslané dobírkou nebude přijato.
Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

  • na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
  • na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží, které není skladem v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet nebo poštovní složenkou.

Platební podmínky a cena zboží

Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.
Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnosti využít dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže.

Způsoby platby:

  • platba v hotovosti při převzetí zboží (dobírka)
  • platební kartou (on-line)

Společně s kupní smlouvou je kupující povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté dodavatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu dodavatel zašle kupujícímu spolu s dodávaným zbožím.

Přeprava a dodání zboží

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 3 pracovních dnů. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Dopravu na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje dodavatel. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad. Pokud dodavatel k výrobku nepřikládá záruční list, tak postačí daňový doklad – faktura.
Dopravu zboží zajišťuje dodavatel na uvedenou adresu a to v rámci celé České Republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, při vytváření objednávky.

Možný způsob dopravy:

  • Česká pošta - Balík na poštu

Dopravu zboží zajišťuje dodavatel na uvedenou adresu a to v rámci celé České Republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy.Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, při vytváření objednávky.


Převzetí zásilky

Důrazně doporučujeme důkladnou kontrolu zásilky při jejím převzetí. V případě zjištění porušeného nebo poškozeného obalu doporučujeme zásilku nepřebírat, případně řešit přímo s pracovníkem pošty. Česká pošta vyžaduje nahlášení poškozených zásilek nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky. Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace. Zásilku je možné sledovat online na internetových stránkách České pošty: http://www.ceskaposta.cz/cz/nastroje/sledovani-zasilky.php Kromě sledování zásilky je také možné měnit dispozice zásilky. Pokud obdržíte již avízo o termínu uložení na poště a termín vám nevyhovuje, nabízí Česká pošta možnost změny na adrese: https://formulare.cpost.cz/zmenadispozice/overeni.html Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a u spotřebičů balených do igelitové fólie i samotné zboží.

  • GEIS - Kurýrní služba
Kurýrní služba GEIS doručuje zásilky do 2-3 dnů po převzetí balíčku na našem centrálním skladě v Lomnici nad Popelkou. Expedici zásilky Vám vždy potvrdíme emailem.

Jak probíhá doručení balíčku prostřednictvím GEIS?
Kurýr zásilku přiveze na uvedenou dodací adresu v pracovní den mezi 8. a 18. hodinou. Doporučujeme při zadání objednávky zvolit dodací adresu, na které se po většinu dne vyskytujete, kurýři GEIS Vám zásilku doručí kamkoli, samozřejmě i do zaměstnání. Kurýři služby GEIS kontaktují zákazníky telefonicky v den doručení v dopoledních hodinách, aby se s Vámi domluvili na časových možnostech a místě předání. V případě, že po telefonické dohodě nebudete na adrese zastižen, kurýrní služba se pokusí balíček dodat následující pracovní den. Pokud ani tehdy nebudete přítomni, zásilka bude vrácena na náš centrální sklad a objednávku budeme nuceni stornovat. Rádi bychom upozornili, že nejsme schopni předem ovlivnit hodinu doručení. Konkrétní čas dodání je možné dohodnout přímo s kurýrem v den doručování zásilky.

Vážení zákazníci, při převzetí zásilky si zkontrolujte její obal a převezměte jen pokud není nijak poškozena.


Ochrana osobních údajů

Společnost Samohýl group a. s., se sídlem Smetanova 1058, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČ: 25928996 je správcem ve smyslu zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jako správce osobní údaje o zákaznících uchovává a zpracovává v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nesprávných údajů. Pokud kupující zjistí nebo se domnívá, že společnost provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem nebo v rozporu s účelem, pro který společnost osobní údaje uchovává a zpracovává, může kupující požádat společnost o vysvětlení, nebo požadovat, aby společnost odstranila takto vzniklý stav. Osobní údaje je možné na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků společnost nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé kupní smlouvy jsou po svém uzavření společností archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze společnosti jako provozovateli obchodu.

V případě, že kupující při odesílání objednávky udělí společnosti zaškrtnutím příslušného políčka pod formulářem pro vyplnění osobních údajů souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové a obchodní účely, bude společnost osobní údaje kupujícího pro tyto účely uchovávat a zpracovávat až do písemného odvolání tohoto souhlasu kupujícím. V případě, že kupující tento souhlas neudělí, budou jeho osobní údaje využity pouze pro potřeby vyřízení objednávky a souvisejících úkonů, pro potřeby případné následné reklamace, případně pro další účely, pro které se souhlas kupujícího se zpracováním osobních údajů nevyžaduje (např. nabízení obchodu a služeb).

E-mail zadaný kupujícím ve formuláři pro vyplnění osobních údajů při odesílání objednávky, nebo e-mail zadaný návštěvníkem těchto webových stránek ve formuláři „Otázky a odpovědi“ může být společností využíván k zasílání obchodních sdělení (informace o produktech, cenové nabídky aj.) prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Každé takto zaslané obchodní sdělení bude obsahovat možnost, jak jednoduše a zdarma odmítnout zasílání dalších obchodních sdělení.


Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. února 2017